"A função do artista é violentar" (Glauber Rocha)

Posts tagged “Việt Nam

Sau khi chiến thắng xâm lược Mỹ, Việt Nam phải chiến đấu với một kẻ thù hung bạo hơn: THAM NHŨNG

After defeating the U.S. army, Vietnam must fight a stronger enemy: CORRUPTIONFighting corruption in Vietnam